Καλοήθεις εκφυλιστικές παθήσεις

Αυτές είναι:

 

Α. Οίδημα λάρυγγα: μπορεί να είναι καθολικό ή μονόπλευρο και μπορεί να είναι διάφορης αιτιολογίας.

 

Κλινική εικόνα: Δύσπνοια με εισπνευστικό συριγμό, βραχνάδα φωνής και αίσθημα ξένου σώματος.

 

Β. Οίδημα Reinke: μπορεί να είναι μονόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο. Εμφανίζεται πάντα στους βαρείς καπνιστές.

 

Κλινική εικόνα: Δύσπνοια με εισπνευστικό συριγμό, βραχνάδα φωνής και αίσθημα ξένου σώματος.

 

Η αντιμετώπιση του οιδήματος Reinke συνίσταται σε βιοψία και αν είναι ετερόπλευρο παρακολούθηση, ενώ αν είναι αμφοτερόπλευρο χειρουργείο. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η διακοπή ή η ελάττωση του καπνίσματος.

 

Γ. Πολύποδας φωνητικής χορδής: καλοσχηματισμένο εξωφυτικό μόρφωμα στο ελεύθερο χείλος των φωνητικών χορδών. Μπορεί να είναι μισχωτός ή πλατυβασικός. Είναι συνήθως αποτέλεσμα τραυματισμού των φωνητικών χορδών και παρατηρείται συχνά σε τραγουδιστές, δασκάλους, καθηγητές.

 

Κλινική εικόνα: Βραχνάδα φωνής και διπλοφωνία.

 

Αντιμετώπιση: Βιοψία και ανάλογα του αποτελέσματος χειρουργείο.

 

Δ. Κομβία φωνητικών χορδών: είναι μικροί εξωφυτικοί σχηματισμοί στην πρόσθια μοίρα των φωνητικών χορδών από κακή χρήση της φωνής, παρατηρείται συχνά σε τραγουδιστές, δασκάλους, καθηγητές.

 

Κλινική εικόνα: Αλλαγή της χροιάς της φωνής (ελαφρά βραχνάδα).

 

Αντιμετώπιση: Παρακολούθηση και περιορισμός της χρήσης της φωνής σε ένταση και διάρκεια.

 

Άλλες πιο σπάνιες εκφυλιστικές παθήσεις είναι τα έλκη εξ επαφής, οι κύστεις του λάρυγγα και τα κοκκιώματα των φωνητικών χορδών.