Γενικά περί ρινός-μύτης

Ανατομία: Όργανο της όσφρησης και της αναπνοής. Διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική μύτη.

 

Εξωτερική μύτη: Προς τα πάνω το οστέινο τμήμα αποτελείται από τα ρινικά οστά, τη μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου και τη ρινική απόφυση του μετωπιαίου οστού. Προς τα κάτω το χόνδρινο τμήμα αποτελείται από τον πλάγιο ρινικό χόνδρο, τα δυο σκέλη του μείζωνα πτερυγαίου χόνδρου και τους ελάσσονες πτερυγαίους χόνδρους. Τα δυο τμήματα ενώνονται σε ένα σημείο που λέγεται απιοειδές στόμιο.

 

Εσωτερική μύτη: Είναι η ρινική κοιλότητα ή θαλάμη δεξιά και αριστερή που χωρίζονται από το ρινικό διάφραγμα. Από έξω προς τα μέσα αποτελείται από τον πρόδομο της μύτης και την κυρίως ρινική θαλάμη. Η κάθε μια ρινική θαλάμη περιέχει την άνω, μέση και κάτω ρινική κόγχη. Στην ρινική θαλάμη εκβάλουν οι παραρρίνιοι κόλποι μέσω των ρινικών πόρων. Το πίσω μέρος της ρινικής θαλάμης ονομάζεται χοάνη.

 

Ο βλενογόννος της μύτης διαχωρίζεται στο οσφρυτικό τμήμα προς τα επάνω που είναι υπεύθυνο για την όσφρηση και το αναπνευστικό τμήμα προς τα κάτω που είναι υπεύθυνο για την αναπνοή.

 

Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι κοιλότητες που βρίσκονται γύρω από τη μύτη και είναι α) τα ιγμόρια ή γναθιαία άντρα, β) οι μετωπιαίοι κόλποι, γ) οι σφινοειδής κόλποι και δ) ηθμοειδείς κυψέλες.