Δυσμορφίες μύτης

Πρόκειται για λειτουργική ή αισθητική ανωμαλία της μύτης. Λειτουργική ανωμαλία είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που δυσκολεύει την αναπνοή και προκαλεί και άλλες φλεγμονές της μύτης. Αισθητική ανωμαλία είναι η εξωτερική δυσμορφία της μύτης όπως η υβώδης μύτη, λοξή μύτη, φαρδιά μύτη κλπ.

 

Αιτιολογία: α) Συγγενείς ανωμαλίες, β) Παθολογικά αίτια, γ) Ατυχήματα και δ) Ιατρογενώς προερχόμενη.

 

Αντιμετώπιση: Είναι χειρουργική και ονομάζεται ρινοπλαστική. Διακρίνονται σε διορθωτικές και επανορθωτικές. Οι διορθωτικές μπορεί να είναι μόνο για λειτουργικούς λόγους, όπως η χειρουργική αποκατάσταση του σκολιωμένου ρινικού διαφράγματος, μπορεί να είναι μόνο για αισθητικούς λόγους και τέλος μπορεί να είναι και για λειτουργικούς και για αισθητικούς λόγους. Στις επανορθωτικές επεμβάσεις πέρα από την διόρθωση της ανατομικής ανωμαλίας γίνεται και αποκατάσταση πιθανόν ελλειμμάτων της μύτης (κυρίως ατυχήματα).