Καλοήθεις όγκοι σιαλογόνων αδένων

Οι περισσότεροι εως και το 85-90% είναι καλοήθεις.

 

1. Πλειόμορφο αδένωμα: είναι ο συχνότερος όγκος εντοπισμένος στον έξω λοβό της παρωτίδας. Εμφανίζεται ως ανώδυνη καλά περιγεγραμμένη διόγκωση που είναι κινητή, ευπίεστη και αυξάνεται βραδύτατα.

 

Αντιμετώπιση: Χειρουργική εξαίρεση και βιοψία (στο 6% μπορεί να γίνει κακοήθεις).

 

2. Όγκος του Warthin: Θηλώδες κυσταδενολέμφωμα, είναι ο δεύτερος σε συχνότητα. Στο 10% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρος. Συνήθως περιβάλλεται από κάψα. Εξαιρείται χειρουργικώς.