Χολοστεάτωμα

Είναι μορφή χρόνιας μέσης ωτίτιδας. Διακρίνεται σε α) συγγενές ή γνήσιο χολοστεάτωμα , β) πρωτοπαθές χολοστεάτωμα και γ) δευτεροπαθές χολοστεάτωμα ή χρόνια χολοστεατωματώδης ωτίτιδα.

 

α) Συγγενές ή Γνήσιο Χολοστεάτωμα οφείλεται σε υπολείμματα επιθηλιακού ιστού στο κοίλο του τυμπάνου κι εντοπίζεται μπροστά από τη λαβή της σφύρας.

 

β) Πρωτοπαθές Χολοστεάτωμα οφείλεται σε κακό αερισμό του μέσου αυτιού λόγω δυσλειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη φλεγμαίνοντα βλεννογόνου στην τυμπανική κοιλότητα. Στην περίπτωση αυτή πρώτα αναπτύσσεται το χολοστεάτωμα και μετά γίνεται η διάτρηση του τυμπάνου.

 

γ) Δευτεροπαθές Χολοστεάτωμα αναπτύσσεται συνήθως σε έδαφος χρόνιας μέσης ωτίτιδας με περιφερική διάτρηση στην επιτυμπάνια μοίρα, όπου πρώτα δημιουργήθηκε η διάτρηση και μετά αναπτύχθηκε το χολοστεάτωμα.

 

Συμπτώματα: βαρηκοϊα αγωγιμότητας, υποτροπιάζουσα κάκοσμη ωτόρροια.

 

Ωτοσκοπικά ευρήματα: περιφερική διάτρηση του τυμπάνου, μάζα στην περιοχή της διάτρησης.

 

Αντιμετώπιση: Είναι χειρουργική με την μέθοδο της μαστοειδεκτομής.